Tuotantotilan vuokrasopimus

VUOKRASOPIMUKSEN EHDOT

Ellei sopimuksessa, näissä ehdoissa tai liitteissä ole muuta sovittu, sopimukseen sovelletaan lakia liikehuoneiston vuokrauksesta (LHVL 482/95)

1. Vuokralainen on todennut vuokrattavan tilan mahdollisine laitteineen olevan siinä kunnossa, kuin paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia, ja hyväksyy sen siinä kunnossa kuin se nyt on, jollei tilan kunnosta, ja/tai kunnossapidosta sekä muutostöistä ole sovittu erikseen liitteessä.

2. Vuokralainen on velvollinen hoitamaan vuokraamaansa tilaa huolellisesti ja huolehtimaan siitä, että huoneiston käyttäjät noudattavat kiinteistön järjestysmääräyksiä ja muita tilan käyttöön sisältyviä määräyksiä sekä mitä muutoin terveyden, siisteyden ja järjestyksen säilymiseksi on säädetty tai määrätty. Vuokralainen ei saa ilman vuokranantajan ja kiinteistöyhtiön lupaa kiinnittää kilpiä tms. kiinteistö rakennusten seiniin tai muihin paikkoihin.

3. Vuokraa määrättäessä on korjaus- ja kunnossapitovastuusta sovittu, että vuokralainen vastaa oman toimintansa vuokratilaan asettamien vaatimusten täyttämisestä ja tämän toimintansa vuokratilalle aiheuttamasta kulutuksesta, rasituksesta ja korjaustarpeesta.

4. Vuokralainen ei saa suorittaa vuokratilassa muutos- tai parannustöitä ilman vuokranantajan lupaa.

5. Vuokrasuhteen kestäessä vuokranantaja on oikeutettu teettämään kiinteistön rakennuksissa tavanmukaisia korjaus- ja muutostöitä ilmoitettuaan siitä etukäteen vuokralaiselle.
Olennaista haittaa tai häiriötä aiheuttaviin korjaus- tai muutostöihin vuokranantaja saa ryhtyä ilmoitettuaan siitä kahta (2) viikkoa ennen sanottua ajankohtaa. Tällaisessa tapauksessa vuokralaisella ei ole sopimuksen purkuoikeutta.

6. Vuokralaisella on oikeus saada vapautus vuokran maksamisesta tai vuokra kohtuullisesti alennetuksi siltä ajalta, jona vuokratilaa ei ole voitu käyttää tai jona vuokratila ei ole ollut vaadittavassa tai sovitussa kunnossa vain, jos se johtuu vuokranantajan syyksi luettavasta laiminlyönnistä tai muusta vastaavasta seikasta.

7. Vuokralainen ei saa ilman vuokranantajan kirjallista lupaa siirtää vuokraoikeuttaan ja huoneiston hallintaa eikä ottaa vuokratilaan alivuokralaisia.

8. Julkisen viranomaisen tämän sopimuksen tekemisen jälkeen määräämät mahdolliset uudet verot ja maksut lisätään vuokraan. Vuokralaisen osuus kiinteistölle määrättävästä verosta tai maksusta lasketaan saman prosenttiosuuden mukaan, kuin vuokralaisen käytössä olevan tilan pinta-alan suhde on kiinteistön rakennusten koko pinta-alasta.

9. Jos vuokranantaja joutuu vuokralaisen toimenpiteiden tai laiminlyöntien vuoksi maksamaan palautuksia tekemistään arvonlisäverovähennyksistä, vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vastaavan määrän.

10. Vuokran maksu: Vuokralainen saa avaimen ja tilan haltuunsa allekirjoitettuaan vuokrasopimuksen sekä maksettuaan vuokraennakon suuruudeltaan kahden kuukauden vuokraa vastaava summa. Vuokra maksetaan kerran kuukaudessa, tai sopimuksen mukaan 3:n tai 6:n kuukauden välein vuokranantajan osoittamalle tilille. Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti on vuokranantajalla oikeus:
– irtisanoa vuokrasopimus lakkaamaan välittömästi.
– periä kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko maksamattomille vuokrille.
– pidätys- ja realisointioikeus ilman eri tuomiota vuokralaisen varastoimiin tavaroihin tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden summaan asti.
– vuokralainen hyväksyy sen, että hänen varastoimaa irtainta saadaan myydä tässä sopimuksessa mainituilla edellytyksillä vapaaehtoisessa huutokaupassa.
Vuokranantajalla on oikeus käyttää realisointitulos vuokrarästien ja myyntikulujen maksamiseen. Ylimenevän osa vuokranantaja tilittää vuokralaiselle.
– vuokralainen tiedostaa ja hyväksyy sen, että huutokaupassa realisointihinnat ovat yleensä huomattavasti alhaisemmat kuin niin sanotut käyvät hinnat. Vuokralaisella ei kuitenkaan ole oikeutta vaatia tai saada vahingonkorvausta tällä perusteella, mikäli realisointi perustuu maksamattomiin vuokriin.

11. Vuokralainen ei saa asentaa tiloihin kiinteitä sähköä kuluttavia laitteita kuten pakastimia, uuneja tms. Jos kyseisiä laitteita on käytössä, vuokranantaja perii vuokralaiselta sähkömaksun arvion ja/tai kulutuksen mukaan, ellei sähkömaksusta ole sovittu tämän sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä muuta.

12.Autopaikat: Tämä allekirjoitettu vuokrasopimus ei sisällä vuokralaisen käyttöön tulevia autopaikkoja, ellei niistä ole erikseen sovittu tässä sopimuksessa.

13. Vakuutukset: Vuokralaisen tulee vakuuttaa oma varastoitava omaisuutensa vahingon varalta. Vuokranantaja ei vastaa vahinkojen aiheuttamista vaurioista.

14. Tilanluovutus: Vuokralainen vastaa siitä, että tila on sopimuksen päätyttyä siivottu. Mikäli vuokranantaja suorittaa siivouksen, siitä laskutetaan vuokralaista 50,00 euroa/h (minimi 1h).

15. Jos tulevan jätteen määrä katsotaan olevan kohtuullisen suuri, vuokralainen velvoitetaan tekemään oma jätehuoltosopimus, jäteastioineen haluamansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Muuten vuokralaisen käytössä ovat kiinteistön alueella sijaitsevat jäteastiat, normaalin kotitalousjätteen verran. Jätteet lajitellaan paperi-, energia- ja kaatopaikkajätteeseen, metalliromulle vuokranantaja osoittaa keräyspisteen. Muut edelliseen kuulumattomat jätteet vuokralainen velvoitetaan itse toimittamaan kunnan osoittamiin yleisiin keräyspisteisiin.

16. Vuokralainen ei saa säilyttää palavia nesteitä, räjähteitä eikä muita herkästi syttyviä aineita vuokraamassaan tilassa.