Pienivaraston vuokrasopimusehdot

Ellei sopimuksessa, näissä ehdoissa tai liitteissä ole muuta sovittu, sopimukseen sovelletaan lakia liikehuoneiston vuokrauksesta (LHVL 482/95).

1. Vuokralainen on todennut vuokrattavan tilan mahdollisine laitteineen olevan siinä kunnossa, kuin paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia ja hyväksyy sen siinä kunnossa kuin se nyt on, jollei tilan kunnosta ja/tai kunnossapidosta sekä muutostöistä ole sovittu erikseen liitteessä.

2. Vuokralainen on velvollinen hoitamaan vuokraamaansa tilaa huolellisesti ja huolehtimaan siitä, että tilan käyttäjät noudattavat kiinteistön järjestysmääräyksiä ja muita tilan käyttöön sisältyviä määräyksiä sekä mitä muutoin terveyden,
siisteyden ja järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty. Vuokralainen ei saa ilman vuokranantajan ja kiinteistöyhtiön lupaa kiinnittää kilpiä tms. kiinteistön rakennusten seiniin tai muihin paikkoihin.

3. Vuokraa määrättäessä on korjaus- ja kunnossapitovastuusta sovittu, että vuokralainen vastaa oman toimintansa vuokratilaan asettamien vaatimusten täyttämisestä ja tämän toimintansa vuokratilalle aiheuttamasta kulutuksesta, rasituksesta ja korjaustarpeesta.

4. Vuokralainen ei saa suorittaa vuokratilassa muutos- tai parannustöitä ilman vuokranantajan lupaa.

5. Vuokrasuhteen kestäessä vuokranantaja on oikeutettu teettämään kiinteistön rakennuksissa tavanmukaisia korjausja muutostöitä, ilmoitettuaan siitä etukäteen vuokralaiselle. Olennaista haittaa tai häiriötä aiheuttaviin korjaus- ja muutostöihin vuokranantaja saa ryhtyä ilmoitettuaan siitä kahta (2) viikkoa ennen sanottua ajankohtaa. Tällaisessa tapauksessa vuokralaisella ei ole sopimuksen purkuoikeutta.

6. Vuokralaisella on oikeus saada vapautus vuokran maksamisesta tai vuokra kohtuullisesti alennetuksi siltä ajalta jona vuokratilaa ei ole voitu käyttää tai jona vuokratila ei ole ollut vaadittavassa tai sovitussa kunnossa vain, jos se johtuu vuokranantajan syyksi luettavasta laiminlyönnistä tai muusta vastaavasta seikasta.

7. Vuokralainen ei saa ilman vuokranantajan kirjallista lupaa siirtää vuokraoikeuttaan ja vuokratilan hallintaa, eikä ottaa vuokratilaan alivuokralaisia.

8. Julkisen viranomaisen tämän sopimuksen tekemisen jälkeen määräämät mahdolliset uudet verot ja maksut lisätään vuokraan. Vuokralaisen osuus kiinteistölle määrättävästä verosta tai maksusta lasketaan saman prosenttiosuuden mukaan kuin vuokralaisen käytössä olevan tilan pinta-alan suhde on kiinteistön rakennusten koko pintaalasta.

9. Jos vuokranantaja joutuu vuokralaisen toimenpiteiden tai laiminlyöntien vuoksi maksamaan palautuksia tekemistään arvonlisäverovähennyksistä, vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vastaavan määrän.

10. Vuokran maksu: vuokralainen saa avaimen ja tilan haltuunsa allekirjoitettuaan vuokrasopimuksen. Vuokra maksetaan kerran kuukaudessa tai sopimuksen mukaan 3:n tai 6:n kuukauden välein vuokranantajan osoittamalle tilille. Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, on vuokranantajalla oikeus:
– irtisanoa tai purkaa vuokrasopimus välittömästi
– periä kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko maksamattomille vuokrille
– pidätys- ja realisointioikeus ilman eri tuomiota vuokralaisen varastoimiin tavaroihin tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden summaan saakka. Vuokralainen on antanut oikeuden käyttää vuokrakohteessa olevaa omaisuuttaan panttina sopimuksen vakuudeksi.
– vuokralainen hyväksyy sen, että hänen varastoimaa irtainta saadaan myydä tässä sopimuksessa mainituilla edellytyksillä vapaaehtoisessa huutokaupassa. Vuokranantajalla on oikeus käyttää realisointitulos vuokrarästien ja myyntikulujen
kattamiseen. Ylimenevän osan vuokranantaja tilittää vuokralaiselle.
– vuokralainen tiedostaa ja hyväksyy sen, että huutokaupassa realisointihinnat ovat yleensä huomattavasti alhaisemmat kuin niin sanotut käyvät hinnat. Vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia tai saada vahingonkorvausta tällä perusteella, mikäli realisointi perustuu maksamattomiin vuokriin.

11. Vuokralainen ei saa asentaa tiloihin kiinteitä sähköä kuluttavia laitteita, kuten pakastimia, uuneja tms. Jos kyseisiä laitteita on käytössä, vuokranantaja perii sähkönkulutuksesta aiheutuneet kulut arvion ja/tai kulutuksen mukaan, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

12. Autopaikat: Tämä allekirjoitettu vuokrasopimus ei sisällä vuokralaisen käyttöön tulevia autopaikkoja.

13. Vakuutukset: Vuokralaisen tulee vakuuttaa oma varastoitava omaisuutensa vahingon varalta. Vuokranantaja ei vastaa vahinkojen aiheuttamista vaurioista.

14. Vuokratilan takaisinluovutus: Vuokralainen vastaa siitä, että vapautuva tila on sopimuksen päätyttyä siivottu. Mikäli vuokranantaja suorittaa siivouksen, siitä laskutetaan vuokralaista 50,00€/h (minimi 1 h).

15. Kiinteistön alueella sijaitsevat jäteastiat eivät ole vuokralaisen käytössä, ellei asiasta ole kirjallisesti muuta sovittu. Vuokralaisen velvollisuus on itse pois toimittaa jätteet kunnan osoittamiin yleisiin keräyspisteisiin.
Kiinteistön alueelle luvatta jätettyjen jätteiden, jätteiksi luettavien tavaroiden tms. vuokranantajalla on oikeus laskuttaa vuokralaiselta poiskuljetuksen kokonaiskustannukset.

16. Vuokralainen ei saa säilyttää palavia nesteitä, räjähteitä eikä muita herkästi syttyviä aineita vuokraamassaan tilassa.

17. Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle välittömästi osoitteen tai puhelinnumeron muuttumisesta. Ilmoitusten tiedoksi saannit, jotka on lähetetty vuokralaisen viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen, on vuokralaisen vastuulla.

18. Vuokranantaja varaa oikeuden vuokrasopimuksen, sopimusehtojen ja mahdollisten muiden erityisehtojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Voimassa olevaan vuokrasopimukseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevia ehtoja.

19. Tietosuoja.
a) Vuokrasuhteessa noudatetaan soveltuvaa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä tietosuojan osalta. Vuokralainen on vuokrasopimusta tehdessään velvoitettu luovuttamaan täydelliset yhteystietonsa: nimi, osoite, puhelinnumero, henkilötunnus, sähköpostiosoite ja tarvittaessa laskutusosoite.
b) Vuokralaisten tiedot on tallennettu Pienivarasto (Macea Oy) asiakasrekisteriin Pienivaraston palveluiden ja toiminnan hoitamista varten sekä asiakassuhteen ylläpitämistä varten. Pienivarastolla ja samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on oikeus käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten henkilötietolain
(523/99) mukaisesti sekä tarvittaessa viranomaisille.
c) Tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste on saatavilla Pienivaraston toimipisteestä ja Pienivarasto.fi internetsivuilla. Vuokralainen voi kieltää tietojensa käytön ja luovuttamisen sekä tarkastaa itseään koskevat tiedot henkilökohtaisesti Pienivaraston toimipisteessä tai kirjallisesti niin, että kysyjän henkilöllisyys voidaan lain mukaan todentaa.

19.1.2024